Misyon-Vizyon

Misyon

  • Cumhuriyetin temel ilkelerini ve millî değerleri içselleştirmiş, toplumsal sorunların farkında ve çözüm üreten kuşaklar yetiştirmek,
  • Mesleki yeterliliğe sahip, mesleki nesnellik kurallarına saygılı, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten,
  • Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci, küresel rekabete hazır, hızlı ve doğru karar verebilen, sosyal ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunabilen insan gücünü yetiştirmek,
  • En iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı ve doğal çevreye duyarlı meslek elemanı yetiştirmek,
  • Saygı duyulan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon        

  • Atatürk ilke ve inkılâplarına içtenlikle bağlı, millî kimlik bilincine sahip, evrensel değerleri paylaşan, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterliliğe erişmiş, etik değerlere bağlı, araştırıcı, yaratıcı, problem çözebilen, mükemmelliği arayan meslek elemanları yetiştirmeyi;        
  • Küresel gelişmelerin etkisi ile sürekli değişen iktisadi ve sosyal şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın ihtiyaçlarını algılayan, millî ve küresel sorunlara duyarlı, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi; 
  • Topluma karşı hizmet yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirmeyi, görev edinmiştir.